Algemene voorwaarden Inner Light

Uitvoering van de dienstverlening

Inner Light verricht haar werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van een counselor kan worden verwacht. De counselor heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, geen resultaatverplichting.
Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan de counselor aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de counselor wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de counselor ter beschikking gestelde informatie.
Inner Light is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de counselor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de dienstverlening van Inner Light is op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid. Inner Light is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De counselor is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, dienstverlening door Inner Light, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counselor
Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Inner Light of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de counselor aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico. Een cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening kan, als hij/zij van mening is dat niet het gewenste resultaat is behaald, geen aanspraak doen op restitutie van enig betaald bedrag.

Een cliënt die deelneemt aan de dienstverlening is zelf verantwoordelijk voor, indien van toepassing, het gebruik van medicijnen. Aanpassingen in medicatiegebruik dient te gebeuren in overleg met de behandeld arts. Dit geldt voor vrij verkrijgbare medicatie alsmede voor een door een arts voorgeschreven medicatie. Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is counseling niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met de huisarts voor doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counselingtraject aangaan.

Kwaliteitsnormen

Je kunt er als cliënt van Inner Light op rekenen dat de counselor zich naar beste kunnen inzet voor jou. Van de kant van de cliënt wordt eveneens commitment verwacht. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de dienstverlening.

Dossiervorming

Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de counselinggesprekken worden in een persoonsdossier bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Inner Light draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden.

Betaling

Inner Light informeert bij het tot stand komen van een afspraak over het tarief van de dienstverlening. Bij tussentijdse tariefwijzigingen zal het afgesproken tarief gelijk blijven. Dienstverlening door Inner Light dient in principe direct na afloop te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. De factuur wordt per e-mail nagezonden.

Annulering

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten in principe in rekening gebracht.
Inner Light heeft eveneens het recht een afspraak te verzetten tot 24 uur voor aanvang. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslaan de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.
De dienstverlening van Inner Light vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de counselor als de cliënt vrij om op elk gewenst moment de dienstverlening te beëindigen.

Klachtenprocedure

Klachten over de dienstverlening van Inner Light dienen binnen een week, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Inner Light.
De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk beschreven te worden. Indien een klacht gegrond is, zal Inner Light er alles aan doen om de cliënt tegemoet te komen in zijn/haar wensen.

Op alle overeenkomsten met Inner Light waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.