Privacybeleid Inner Light

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de  AVG  privacyregels. Deze privacyverklaring informeert je over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en welke rechten jij hebt.

Persoonsgegevens

Inner Light verwerkt persoonsgegevens die je zelf verstrekt via e-mail, telefoon, mondeling of op andere wijze. Het betreft de volgende persoonsgegevens:  

  • Naam
  • Geboortedatum 
  • Adres
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer

Jouw persoonsgegevens worden op basis van jouw toestemming of, indien van toepassing, in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld door Inner Light,tenzij je hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft of een wettelijke bepaling hiertoe verplicht. 

Doeleinden 

Inner Light gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Het opnemen en onderhouden van contact. 
  • Het informeren over activiteiten (incl. optie geen mail meer te willen ontvangen). 
  • Inschrijving voor een workshop. 
  • Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst. 
  • Facturering van geboden dienstverlening.  

Bewaartermijn 

Inner Light zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden. Bepaalde gegevens dienen langer bewaard worden in het kader van wettelijke bewaarplichten. Persoonsgegevens vermeld op een factuur dienen 7 jaar bewaard te worden vanwege belastingwetgeving. Na deze periode worden de facturen met jouw persoonsgegevens vernietigt. Persoonsgegevens in het trajectdossier worden 15 jaar bewaard op basis van de Wet op de Behandelovereenkomst (WGBO). Na afloop van het bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens door Inner Light vernietigt. Ze mogen alleen na jouw schriftelijke verzoek eerder verwijderd worden. 

Rechten 

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit kun je kenbaar maken tijdens een sessie of door een schriftelijk verzoek in te dienen via info@innerlightbyeve.nl. Hierna ontvang je binnen twee weken een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Bij een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@innerlightbyeve.nl. Mocht dit niet voor de gewenste oplossing zorgen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Website

Inner Light heeft beveiligingsmaatregelen ingesteld voor de website en mail om misbruik, verlies en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die je invult op het contact formulier worden niet op de Inner Light website opgeslagen en dienen alleen voor het in contact komen met elkaar. Je persoonsgegevens worden niet uit handen gegeven voor marketingdoeleinden.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van andere organisaties die door middel van links op de Inner Light website zijn vertoond.